Bon podarunkowy - regulamin

Regulamin Bonu Podarunkowego

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. W niniejszym regulaminie bonu podarunkowego, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi należy rozumieć:

   Wydawca: Rysztof S.C. z siedzibą w: Plac Wolności 6, 62-561 Ślesin

   b. Bon Podarunkowy: bon wydany w wersji papierowej, który uprawnia użytkownika do jego realizacji w sklepach stacjonarnych wydawcy określonych w punkcie I, podpunkcie 1c.

   c. Sklepy stacjonarne Wydawcy:
   - Sklep Kauffmann Atrium Promenada ul. Ostrobramska 75c, 04-175Warszawa
   - Sklep Kauffmann Silesia City Center ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice

   d. Klient: osoba, która nabywa Bon Podarunkowy.

   e. Użytkownik: posiadacz Bonu Podarunkowego

   f. Kwota Bonu Podarunkowego: kwota wpłacona przez Klienta na poczet bonu podarunkowego. Jednocześnie jest to kwota, która pozostaje do dyspozycji Użytkownika do momentu realizacji Bonu Podarunkowego w sklepie stacjonarnym Wydawcy.

   g. Data ważności – okres ważności Bonu Podarunkowego, umieszczony na Bonie Podarunkowym.
  2. Regulamin określa warunki wydania i używania Bonu Podarunkowego.

   b. Regulamin dostępny jest:
   - w sklepach stacjonarnych Wydawcy
   - na stronie internetowej Wydawcy, pod adresem: https://rysztof.pl/pl/i/Bon-podarunkowy-regulamin/35

 2. Wydanie Bonu Podarunkowego
  1. Bon podarunkowy wydawany jest w salonach stacjonarnych Kauffmann określonych w punkcie I, podpunkcie 1c..

   b. Warunkiem wydania Klientowi Bonu Podarunkowego jest wpłacenie kwoty, która zostanie umieszczona na Bonie Podarunkowym i pozostanie do dyspozycji Użytkownika do momentu realizacji Bonu Podarunkowego w sklepie stacjonarnym Wydawcy.

   c. Klient może wpłacić na poczet Bonu Podarunkowego dowolną, wybraną przez siebie Kwotę. Środki pieniężne mogą zostać wpłacone gotówką lub kartą płatniczą.

   d. W zamian za wpłatę środków pieniężnych przez Klienta, otrzymuje on potwierdzenie w postaci noty obciążeniowej oraz w przypadku płatności kartą – potwierdzenie z terminala płatniczego.

   e. Nota obciążeniowa wystawiana jest w dwóch egzemplarzach opatrzonych podpisami wystawcy i odbiorcy, z czego jeden zostaje wydany Klientowi, a drugi przechowywany jest przez Wydawcę.  

   f. Wydawca prowadzi ewidencję Bonów podarunkowych wraz z odpowiadającymi im notami obciążającymi, będącymi potwierdzeniem wpłaty.

   g. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów przez Użytkownika.

   h. Zakup bonu nie podlega akcjom promocyjnym, takim jak zniżki cenowe, czy system Kart Stałego Klienta. 

  2. Bon Podarunkowy może być używany wyłącznie w salonach stacjonarnych Kauffmann.

   b. Bon Podarunkowy jest ważny 12 miesięcy od daty wydania bonu. Termin ten jest wskazany jako „data ważności” i umieszczony na Bonie Podarunkowym. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta i/ lub Użytkownika wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

 3. Zasady korzystania z Bonu Podarunkowego
  1. a. Kwota Bonu Podarunkowego stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w sklepach stacjonarnych Kauffmann.

   b. Bon Podarunkowy uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w sklepach stacjonarnych Kauffmann.

   c. W sklepie stacjonarnym Kauffmann Użytkownik dokonuje realizacji Bonu Podarunkowego poprzez przedstawienie go personelowi sklepu Kauffmann oraz zadeklarowanie woli jego użycia przed dokonaniem płatności za towary.

   d. Użytkownik może posługiwać się Bonem Podarunkowym jednokrotnie w obrębie środków pieniężnych, będących Kwotą Bonu Podarunkowego oraz do upływu terminu ważności, określonym na Bonie Podarunkowym jako data ważności.

   e. W przypadku, gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przewyższy Kwotę Bonu Podarunkowego, będącą formą przedpłaty Bonu Podarunkowego, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a Kwotą Bonu Podarunkowego gotówką lub kartą płatniczą.

   f. W przypadku, gdy wartość nabywanych za pomocą Bonu Podarunkowego towarów jest niższa niż wartość środków pieniężnych, określonych jako Kwota Bonu Podarunkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.

   g. Za nabyte towary Użytkownik Bonu Podarunkowego otrzymuje paragon lub fakturę. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności.

  2. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Klienta lub Użytkownika. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.

  3. Wydawca odmówi realizacji Bonu Podarunkowego w przypadku:
   - gdy przedłożony Bon Podarunkowy nie jest autentyczny,
   - gdy bon jest zniszczony bądź nieczytelny,
   - braku wystarczających środków pieniężnych, określonych jako Kwota Bonu Podarunkowego, pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w punkcie III, podpunkt 1e.
   - upływu daty ważności Bonu Podarunkowego

  4. Środki pieniężne określone jako Kwota Bonu Podarunkowego nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta czy Użytkownika. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócony Wydawcy ani też wymieniony na inne Bony Podarunkowe wydawane przez Wydawcę.

 4. Zwrot towarów
  1. Towary nabyte w sklepach stacjonarnych Kauffmann z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

  2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Bonu Podarunkowego, zwrot środków odbywa się na nowy Bon Podarunkowy o wartości równej wartości zwracanych towarów.

 5. Reklamacje dotyczące Bonu Podarunkowego
  1. Reklamacje dotyczące wydania i korzystania z Bonu Podarunkowego mogą być składane bezpośrednio w sklepach stacjonarnych Kauffmann, w godzinach ich otwarcia oraz e-mailem na adres: info@rysztof.pl, podając w tytule: „Bon Podarunkowy – reklamacja”.

  2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

  3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 6. Postanowienia końcowe
  1. Klient zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.

  2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Klienta oraz jego przedstawienie do realizacji przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta i Użytkownika.

  3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w sklepach stacjonarnych Kauffmann oraz na stronie internetowej https://rysztof.pl/pl/i/Bon-podarunkowy-regulamin/35. Link do strony został umieszczony również na Bonie Podarunkowym w formie kodu QR.

  4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i po udostępnieniu zmienionego Regulaminu w sklepach stacjonarnych Kauffmann oraz na stronie internetowej https://rysztof.pl/pl/i/Bon-podarunkowy-regulamin/35. Wszelkie zmiany dotyczyć będą Bonów Podarunkowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl